วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2553

คำควบกล้ำ เรียนภาษาไทยให้สนุกกับคุณครูสมนึก ธนการ

เด็กหญิงศิรินยา บางเตียว(โม),เด็กหญิงหนึ่งฤทัย สมขันธ์(น้อง)
เด็กชายนนทวัฒน์ เชิงชาญ(นน)
,เด็กหญิงสโรชา พลันการ(แจน)
คุณครูมะลิ จงไกรจักร(ชาม),คุณครูสมนึก ธนการ

คุณครูวัลลดา คงสามารถวัฒนา(สาว),เด็กหญิงปอรรัชม์ แซ่ตั้ง
เด็กชายปิยะวงศ์ มีพร้อม(ด้วง)
,เด็กชายธันวา นาคพันธ์(ออม)
เด็กชายรับชานนท์ บัวผุด,เด็กชายปิยศักดิ์ บรรจงกิจ(บอล)

เด็กชายวุฒิพร จันทร์ศรี(เน),เด็กชายอนุชา มีเพียร(อ๊อฟ)
เด็กชายนาวิน โชคอำนวยผล(กล
),เด็กหญิงแก้วกานดา โกยสิน(เคี่ยม)
เด็กหญิงวรรณดี คล่องการ(กุ้ง)

คำควบกล้ำ
คำควบกล้ำ (อักษรควบ) หมายถึง คำที่มีพยัญชนะสองตัวเขียนเรียงกันอยู่ ใช้สระเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงกล้ำเป็นพยางค์เดียวกัน เสียงวรรณยุกต์ของพยางค์นั้นจะผันเป็นไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้า

พยัญชนะสองตัวเรียงกัน...................ร่วมสระผันในหลักภาษา
มี
ร ล ว ควบกับตัวหน้า.....................เสียงที่ออกมาร่วมฟ้าเดียวกัน
เด็กหญิงมนัญชญา มธุรส (แป้ง)
ห้ามมี นำ ห้ามมีเสียง อะ.............หลอกหรือสวะตลาดสวรรค์
มีเสียง
นำ มีเสียง อะ กั้น.............อย่าไปเรียกมันว่าคำควบเลย
หรือมีเสียง
อัว ถ้ามี ด้วย..............มันอ่านว่า ซวย เสียแล้วหละเหวย
มิใช่ควบกล้ำอย่างที่คุ้นเคย
............ฟังคำเฉลยที่จะรำพัน

เมื่อมีพยัญชนะต้นสองตัวแล้วแต่ต้องไม่อ่านออกเสียง อะ กึ่งเสียงที่พยัญชนะต้น
เช่น าด สะกดว่า ตล + อา + ด อ่านว่า ตะ - หลาด
าย สะกดว่า + อา + ย อ่านว่า สวาย
ว่าง สะกดว่า + อา + ง+ อ่านว่า สว่าง
ต้องไม่ใช่คำที่มี นำ
เช่น อก สะกดว่า + ออ + ก อ่านว่า หรอก
ลั สะกดว่า + อะ + บ อ่านว่า หลับ
แห สะกดว่า + แอ+ น อ่านว่า กราบ
ระวังคำที่มีสระ อัว เพราะจะไม่ใช่คำที่มี ควบกล้ำ
เช่น สวย สะกดว่า ส + อัว + อ่านว่า สวย
ควร สะกดว่า ค + ัว + อ่านว่า ควร


เด็กหญิงปอรรัชม์ แซ่ตั้ง(อร)และเด็กหญิงยุพเรศ ขจร(หยก)
อักษรตัวหน้ามี .....................มี มาร่วมกันผัน
หรือมี
ร่วมกัน....................ส่วน นั้นรักเดียวใจเดียว

พยัญชนะต้นควบกับ ได้แก่ ครู เพราะ ครัว กรน ปรวนแปร ขรุขระ พระ ตรง ครั้ง กราบ โปรด ปรักปรำ ครื้นเครง เคร่งครัด ครอบ ปรอย กรอง
คำที่มี เป็นคำควบกล้ำ
คำควบกล้ำคือ คำที่อ่านออกเสียงพยัญชนะต้น ทั้งสองตัวหน้า เป็นเสียงกล้ำพร้อมกัน มี กร- ขร- คร- ตร- ปร- พร- เช่น เต่ากระ มะกรูด ปลากราย กราบพระ ครีบปลา หอยแครง พรุกไทย เครื่องบิน แปรงฟัน เสือโคร่ง
พยัญชนะต้นควบกับ ล ได้แก่ เปล่า ปลีก คลาน คลุก เคล้า เปลี่ยนแปลง กลบ กลม เพลิดเพลิน เกลี้ยกล่อม เกลียวคลื่น คล่องแคล่ว เกล้า
คำที่มี เป็นคำควบกล้ำ
คำควบกล้ำ คือ คำที่อ่านออกเสียงพยัญชนะต้น ทั้งสองตัวหน้า เป็นเสียงกล้ำพร้อมกัน มี กล- ขล- คล- ปล- พล- เช่น ของกลาง เป่าขลุ่ย กล่องนม เปลวไฟ ลำคลอง ปลีกล้วย พลอย แปลงผัก เกล็ดปลา ตีกลอง
พยัญชนะต้นควบกับ ว ได้แก่ กวาด ขวาน ควาย ขวิด แคว่งคว้าง แขวน ขวนขวาย คว่ำ ควาญ แกว่งไกว ความ แคว้น ขวัญ ควัน
คำที่มี เป็นคำควบกล้ำ
คำควบกล้ำคือ คำที่อ่านออกเสียงพยัญชนะต้น ทั้งสองตัวหน้า เป็นเสียงกล้ำพร้อมกัน มี กว- ขว- คว- เช่ แตงกวา ไม้แขวนเสือ ขวาน ควันไฟ กวาง นอนคว่ำ ไขว่ห้าง สูงกว่า ควาย ไม้กวาด


เรื่องคำควบกล้ำแท้กับไม่แท้.............ที่กล่าวมาแน่แน่แท้ไม่มีเสียว
ถ้า
ควบ ไม้เรียว..................ไม่มีข้องเกี่ยวกับตัว เลย
ถ้า
ทหาร ควบ ไม้เรียว...............ออก ซีดเซียวไม่เกี่ยว เลย

คำควบกล้ำไม่เเท้ คือ คำที่มีพยัญชนะ ๒ ตัวเรียงกัน ประสมสระเดียวกัน พยัญชนะตัวหลังเป็น ร ได้แก่ จร ซร ศร สร ซึ่งจะออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าเท่านั้น ส่วน ทร ให้อ่านออกเสียง เป็น ซ ตัวอย่างคำควบกล้ำไม่แท้ เช่น
จร จริง อ่านว่า จิง
ศร เศร้า อ่านว่า เส้า
ซร ไซร้ อ่านว่า ไซ้
สร สร้อย อ่านว่า ส้อย
ทร ทรุดโทรม อ่านว่า ซุด-โซม, พุทรา อ่านว่า พุด-ซา

คุณครูสมนึก ธนการ
โรงเรียนวัดนิโครธาราม อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
พูดจริงทำจริง,ยึดมั่นในคำสอนของพ่อ(นายเต็ก ธนการ)ที่ว่า "ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน",เชื่อมั่นในกฏแห่งกรรม "คนทำดีต้องได้ดี..คนทำชั่วต้องได้รับผลกรรมแห่งการกระทำ",ไม่ชอบการโกหกและการลักขโมย