วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

วันสถาปนาลูกเสือไทย (สวนสนาม)


คุณครูอารมณ์ พลายสิน

คุณครูสุนทร พลายสิน

คุณครูวิไลวรรณ ถิ่นทับปุด

คุณครูสุพรรณี อาวุธเพชร

คุณครูจุไรรัตน์ สดวกกิจ

คุณครูจุรีย์ หนูสุวรรณ

เด็กหญิงสุดธิดา เอี่ยมศักดิ์
ประธานนักเรียน โรงเรียนวัดนิโครธาราม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒

ผอ.สมศักดิ์ ผลากิจ,คุณครูอารมณ์ พลายสิน,คุณครูกัลยา กะสิรักษ์,คุณครูปราณี ฉันทวิชานนท์
คุณครูมะลิ จงไกรจักร,คุณครูสุนทร พลายสิน,คุณครูจุรีย์ หนูสุวรรณ
คุณครูวิไลวรรณ ถิ่นทับปุด,คุณครูภิษณี ณ สงขลา,คุณครูวัลลดา คงสามารถวัฒนา
คุณครูสุพรรณี อาวุธเพชร,คุณครูพรพิมล อินทรักษษ์,คุณครูขุไรรัตน์ สดวกกิจ
คุณครูอารีย์ สุขสวัสดิ์

ผอ.สมศักดิ์ ผลากิจ,คุณครูอารมณ์ พลายสิน,คุณครูกัลยา กะสิรักษ์,คุณครูปราณี ฉันทวิชานนท์
คุณครูมะลิ จงไกรจักร,คุณครูสุนทร พลายสิน,คุณครูจุรีย์ หนูสุวรรณ
คุณครูวิไลวรรณ ถิ่นทับปุด,คุณครูภิษณี ณ สงขลา,คุณครูวัลลดา คงสามารถวัฒนา
คุณครูสมนึก ธนการ,คุณครูสุพรรณี อาวุธเพชร,คุณครูจุไรรัตน์ สดวกกิจ
คุณครูอารีย์ สุขสวัสดิ์


คุณครูจุไรรัตน์ สดวกกิจ,คุณครูปราณี ฉันทวิชานนท์,คุณครูกัลยา กะสิรักษ์

คุณครูภิษณี ณ สงขลา

คุณครูกัลยา กะสิรักษ์


เด็กนิโคร
wnikro@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
พูดจริงทำจริง,ยึดมั่นในคำสอนของพ่อ(นายเต็ก ธนการ)ที่ว่า "ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน",เชื่อมั่นในกฏแห่งกรรม "คนทำดีต้องได้ดี..คนทำชั่วต้องได้รับผลกรรมแห่งการกระทำ",ไม่ชอบการโกหกและการลักขโมย