วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

คุณครูโรงเรียนวัดนิโครธาราม

คุณครูสุเมธ ศรีศักดิื์์
คุณครวาสนา สองเมือง ครูผู้ช่วย(วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒)

นางสาวเบญจวรรณ คงรักษา เจ้าหน้าที่ธุรการ

คุณครูปราณี ฉันทวิชานนท์ ครูชำนาญการ

คุณครูจุไรรัตน์ สดวกกิจ ครูชำนาญการ

คุณครูจันทิรา จันทวี

คุณครูสมศักดิ์ ผลากิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม

คุณครูวิมลรัตน์ แสงขวัญ พี่เลี้ยงเด็กชั้นอนุบาล ๓ ขวบ

คุณครูชูศรี สิทธิศิลป์ ครูชำนาญการโรงเรียนวัดนิโครธาราม

ครูครูจีรวรรณ วิเศษ ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนวัดนิโครธาราม

คุณครูอรัญญรัตน์ ยมโดย พี่เลี้ยงเด็กชั้นอนุบาล ๓ ขวบ

คุณครูพรพิมล อินทรักษ์ ครูชำนาญการโรงเรียนวัดนิโครธาราม

คุณครูอมร ภู่อมร ครูชำนาญการโรงเรียนวัดนิโครธาราม

คุณครูมะลิ จงไกรจักร ครูชำนาญการโรงเรียนวัดนิโครธาราม

คุณครูอารมณ์ พลายสิน ครูชำนาญการโรงเรียนวัดนิโครธาราม

คุณครูกัลยา กะสิรักษ์ ครูชำนาญการโรงเรียนวัดนิโครธาราม

คุณครูชูศรี สิทธิศิลป์ ครูชำนาญการโรงเรียนวัดนิโครธาราม

คุณครูชวานี ผลากิจ ครูชำนาญการโรงเรียนวัดนิโครธาราม

คุณครูจุรีย์ หนูสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดนิโครธาราม

คุณครูปราณี ฉันทวิชานนท์ ครูชำนาญการโรงเรียนวัดนิโครธาราม

คุณครูวิลาวัลย์ พรหมรัตน์ พี่เลี้ยงเด็กชั้นอนุบาล ๓ ขวบ

คุณครูศุภวรรณ ไพพงศ์ ครูชำนาญการโรงเรียนวัดนิโครธาราม

คุณครูสุพรรณี อาวุธเพชร ครูชำนาญการโรงเรียนวัดนิโครธาราม

คุณครูอารีย์ สุขสวัสดิ์ ครูชำนาญการโรงเรียนวัดนิโครธาราม

คุณครูวัลลดา คงสามารถวัฒนา ครูชำนาญการโรงเรียนวัดนิโครธาราม

คุณครูสุนทร พลายสิน ครูชำนาญการโรงเรียนวัดนิโครธาราม

คุณครูสมศักดิ์ ผลากิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม

คุณครูจุไรรัตน์ สดวกกิจ ครูชำนาญการโรงเรียนวัดนิโครธาราม

คุณครูภิษณี ณ สงขลา ครูชำนาญการโรงเรียนวัดนิโครธาราม

คุณครูพรพิมล อินทรักษ์ ครูชำนาญการโรงเรียนวัดนิโครธาราม

คุณครูวิไลวรรณ ถิ่นทับปุด ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดนิโครธาราม

คุณครูสุพิศ ชูร่วง ครูชำนาญการโรงเรียนวัดนิโครธาราม

คุณครูอารมณ์ พลายสิน ครูชำนาญการโรงเรียนวัดนิโครธาร

ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
พูดจริงทำจริง,ยึดมั่นในคำสอนของพ่อ(นายเต็ก ธนการ)ที่ว่า "ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน",เชื่อมั่นในกฏแห่งกรรม "คนทำดีต้องได้ดี..คนทำชั่วต้องได้รับผลกรรมแห่งการกระทำ",ไม่ชอบการโกหกและการลักขโมย