วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2553

วันที่สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

เด็กหญิงขวัญจิตร ก่อสุข
เด็กหญิงสมฤทัย งานว่อง
เด็กหญิงพรทิพรส พึ่งกิจ
เด็กหญิงนรีรีตน์ นันทการ
เด็กหญิงสุทธิดา เอี่ยมศักดิ์
เด็กชายวิชชาชัย วงศ์สวัสดิ์
คุณครูสุพรรณี อาวุธเพ็ชร,คุณครูวิไลวรรณ ถิ่นทับปุด
คุณครูจุไรรัตน์ สดวกกิจ,คุณครูจุรีย์ หนูสุวรรณ
คุณครูสุนทร พลายสิน,คุณครูสมนึก ธนการ,คุณครูวัลลดา คงสามารถวัฒนา
คุณครูจันทิรา จันทวี,คุณครูศุภวรรณ ไพพงศ์,คุณครูภิษณี ณ สงขลา
คุณครูอารมณ์ พลายสิน,คุณครูปราณี ฉันทวิชานนท์
แฟนชิฟของใครเอ่ย.....
แอบแบ้ว......ดู๋ดู ทำเข้านั้น......
พูดทั้งน้ำตา
เด็กหญิงวรัญญา วงศ์สวัสดิ์
จะได้พูดไหมนิ..หนูพูดอะไรไม่ออกเลยคะ คุณครูขา
เด็กหญิงเพ็ญประภา ทองสุข
คุณครูภิษณี ณ สงขลา
คุณครูสมศักดิ์ ผลากิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม
ให้โอวาทแก่นักเรียน
"สิ่งใดที่ลูกๆ เห็นว่ามีประโยชน์หรือดี ก็ขอให้คงไว้
สิ่งใดที่ไม่ดี ก็ให้ทิ้งไว้ที่นี้"
คุณครูวาสนา สองเมือง
จะให้โอวาท หรือจะมาร้องเพลงละเจ้าคะ

เด็กหญิงณัฐมล ชื่นอารมณ์
กับบทเพลงที่ได้อารมณ์ "จันทร์"

เด็กหญิงนวลจันทร์ แซ่ลิ่ม
หลั่งน้ำตาแทนคำอาลัย....หนูรักคุณครูทุกคนคะ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒
คุณครูกัลยา กะสิรักษ์,คุณครูวัลลดา คงสามารถวัฒนา
คุณครูสุนทร พลายสิน,คุณครูชูศรี สิทธิศิลป์,คุณครูพรพิมล อินทรักษ์
คุณครูมะลิ จงไกรจักร,คุณครูวิไลวรรณ ถิ่นทับปุด
คุณครูวาสนา สองเมือง,คุณครูจุรีย์ หนูสุวรรณ,คุณครูจุไรรัตน์ สดวกกิจ
คุณครูสุพรรณี อาวุธเพ็ชร,คุณครูสมศักดิ์ ผลากิจ,คุณครูสุเมธ ศรีศักดิ์
คุณครูปราณี ฉันทวิชานนท์,คุณครูอารมณ์ พลายสิน
คุณครูภิษณี ณ สงขลา
,เด็กหญิงนรีรัตน์ นันทการ
เด็กหญิงนิธินันท์ ทองพันธ์,เด็กหญิงอาทิตยา ทองนิ่ม
เด็กหญิงสุดารัตน์ ผลมาตร์,เด็กหญิงชนาพร บุญรักษ์
เด็กหญิงชญานี นิลบวร,เด็กหญิงนวลจันทร์ แซ่ลิ่ม
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ คงรักษา,เด็กหญิงลดามณี ผดุงทรัพย์
เด็กหญิงสุดธิดา เอี่ยมศักดิ์,เด็กหญิงวรัญญา วงสวัสดิ์
เด็กหญิงดวงดารา เทพชุม,เด็กหญิงเด็กหญิงปรียาภรณ์ สงวนทรัพย์
เด็กหญิงน้ำฝน ชูวงศ์,เด็กหญิงณัฐมล ชื่นอารมณ์
เด็กหญิงดวงดารา เทพชุม
เด็กชายภคพงศ์ เผ่าเจริญ,เด็กชายสันติชัย พูลศิริ
เด็กชายกิตติชัย เกลื่อนสิน,เด็กชายเมธิชัย กุลแก้ว
เด็กชายวิชชาชัย วงศ์สวัสดิ์,เด็กชายขจรศักดิ์ หนูสาย
เด็กชายกรวิชญ์ ไสคำ,เด็กชยนาวี สีมารักษ์คุณครูกัลยา กะสิรักษ์,คุณครูวัลลดา คงสามารถวัฒนา
คุณครูสุนทร พลายสิน,คุณครูชูศรี สิทธิศิลป์,คุณครูพรพิมล อินทรักษ์
คุณครูมะลิ จงไกรจักร,คุณครูวิไลวรรณ ถิ่นทับปุด
คุณครูวาสนา สองเมือง,คุณครูจุรีย์ หนูสุวรรณ,คุณครูจุไรรัตน์ สดวกกิจ
คุณครูสุพรรณี อาวุธเพ็ชร,คุณครูสมศักดิ์ ผลากิจ,คุณครูสุเมธ ศรีศักดิ์
คุณครูปราณี ฉันทวิชานนท์,คุณครูอารมณ์ พลายสิน
คุณครูภิษณี ณ สงขลา
,เด็กหญิงดารารัตน์ นาคะ,เด็กหญิงปรียารัตน์ พุ่มกฐิน
เด็กหญิงปานตะวัน ขยันจริง
,เด็กหญิงเด็กหญิงสมฤทัย งานว่อง
เด็กหญิงสายธาร ท่าดี,เด็กหญิงเพ็ญประภา ทองสุข

เด็กหญิงสุรางคนา งานว่อง,เด็กหญิงวนิดา ทำทอง,เด็กหญิงศุภิสรา บุญมี
เด็กหญิงพัชรี วงศ์แฝด,เด็กหญิงพัชรีภรณ์ พืชเกิด,เด็กหญิงเจนจิรา เพ็ชรพันธ์
เด็กหญิงพรทิพรส พึ่งกิจ,เด็กหญิงขวัญจิตร ก่อสุข,เด็กหญิงเกศรา หาการ
เด็กชายณัฐพล ชุ่มใจ,เด็กชายภานุมาศ อ่อนสนิท,เด็กชายขจรพงศ์ บัวบังใบ
เด็กชายนันทวัฒน์ หนูสวัสดิ์,เด็กชายสุนันชัย จำรูญสิน
เด็กชายวีระศักดิ์ ประดิษฐ์การ,เด็กชายอนุชิต สินธุ์ธนาธิวัฒน์
เด็กชายกิตติศักดิ์ แก้วน้อย,เด็กชายปิยพงษ์ ชาลี

ถ่ายร่วมกับคุณแม่,คุณพ่อ,คุณปู่,คุณย่า,คุณตา,คุณยายและคุณครู
เด็กหญิงอาทิตยา ทองนิ่ม (กุ๊ก)
คุณครูผูกให้หนูด้วยนะคะ....จะได้เป็นมงคลแก่หนู็คุณครูสุเมธ ศรีศักดิ์
ผูกข้อไม้ข้อมือให้คุณครูวัลลดา คงสามารถวัฒนา


หมดหรือน้องฟ้า กินจุนัก เดี๋ยวเค้าคนนั้นจะ...
ไม่อยากคิดเลยเชียว

ภาพสุดท้ายก่อนการจากลา
คุณปัทยา ทองนิ่ม,เด็กหญิงปรียาภรณ์ สงวนทรัพย์,เด็กหญิงวนิดา ทำทอง
เด็กหญิงสุดธิดา เอี่ยมศักดิ์,เด็กหญิงอาทิตยา ทองนิ่ม,เด็กหญิงปรียารัตน์ พุ่มกฐิน
เด็กหญิงเกศรา หาการ,คุณครูจุรีรัตน์ สดวกกิจ,เด็กหญิงปานตะวัน ขยันจริง
คุณครูวาสนา สองเมืองและคุณครูจุรีย์ หนูสุวรรณ

ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
พูดจริงทำจริง,ยึดมั่นในคำสอนของพ่อ(นายเต็ก ธนการ)ที่ว่า "ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน",เชื่อมั่นในกฏแห่งกรรม "คนทำดีต้องได้ดี..คนทำชั่วต้องได้รับผลกรรมแห่งการกระทำ",ไม่ชอบการโกหกและการลักขโมย