วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2553

อบรมการจัดทำหลักสูตร ๒๔-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓

คุณครูอารีย์ สุขสวัสดิ์,คุณครูวิไลวรรณ ถิ่นทับปุด,คุณครูภิษณี ณ สงขลา
คุณครูกัลยา กะสิรักษ์,คุณครูชูศรี สิทธิศิลป์,คุณครูจุไรรัตน์ สดวกกิจ
คุณครูปราณี ฉันทวิชานนท์,คุณครูจุรีย์ หนูสุวรรณ
คุณครูวัลลดา คงสามารถวัฒนา
คุณครูอารมณ์ พลายสิน,คุณครูปวีณา ทองคง,คุณครูชวานี ผลากิจ
คุณครูสุพรรณี อาวุธเพ็ชรและคุณครูพรพิมล อินทรักษา


คุณครูจุรีย์ หนูสุวรรณ,คุณครูวัลลดา คงสามารถวัฒนา,คุณครูอารมณ์ พลายสิน
คุณครูสมนึก ธนการ

ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
พูดจริงทำจริง,ยึดมั่นในคำสอนของพ่อ(นายเต็ก ธนการ)ที่ว่า "ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน",เชื่อมั่นในกฏแห่งกรรม "คนทำดีต้องได้ดี..คนทำชั่วต้องได้รับผลกรรมแห่งการกระทำ",ไม่ชอบการโกหกและการลักขโมย