วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ผลงานทางวิชาการของคุณครูปราณี ฉันทวิชานนท์


ชื่อเรื่อง การใช้การ์ตูนภาพเคลื่อนไหว (Animation) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชุด My Beloved Phang - nga
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้ศึกษา นางปราณี ฉันทวิชานนท์
ปีการศึกษา 2550
บทคัดย่อ
การใช้การ์ตูนภาพเคลื่อนไหว (Animation) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชุด My Beloved Phang - nga ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาการ์ตูนภาพเคลื่อนไหว(Animation) ชุด My Beloved Phang - nga สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลัง การเรียนด้วยการ์ตูนภาพเคลื่อนไหว(Animation) ชุด My Beloved Phang - nga
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดนิโครธาราม จังหวัดพังงา จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 66 คน กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดนิโครธาราม อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 31 คน เครื่องมือที่เป็นนวัตกรรม ได้แก่ การ์ตูนภาพเคลื่อนไหว (Animation) ชุด My Beloved Phang - nga จำนวน 5 เรื่อง แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 18 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ทดสอบประสิทธิภาพนวัตกรรม ได้แก่ แบบฝึกหัดและใบงานในแต่ละเรื่อง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติพื้นฐาน ได้แก่ค่าเฉลี่ย ร้อยละ สถิติ ที่ทดสอบสมมุติฐานใช้การทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ ( t – Test Dependent) สถิติที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่การหาค่าความตรง IOC และ ค่าประสิทธิภาพ (E1 / E2 ) ผลการวิจัยพบว่า 1) การใช้การ์ตูนภาพเคลื่อนไหว(Animation) ชุด My Beloved Phang - nga สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 5 การทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง มีประสิทธิภาพ 86.35/83.66 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (80/80) 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05

ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
พูดจริงทำจริง,ยึดมั่นในคำสอนของพ่อ(นายเต็ก ธนการ)ที่ว่า "ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน",เชื่อมั่นในกฏแห่งกรรม "คนทำดีต้องได้ดี..คนทำชั่วต้องได้รับผลกรรมแห่งการกระทำ",ไม่ชอบการโกหกและการลักขโมย