วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2552

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

คุณครูวัลลดา คงสามารถวัฒนา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๑
คุณครูวิไลวรรณ ถิ่นทับปุด
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้อง ๒
คุณครูสุพิศ ชูร่วงและคุณครูวาสนา สองเมือง
นักเรียนชั้นอนุบาล ๒
คุณครูจุไรรัตน์ สดวกกิจ,คุณครูชาลี ประดิษฐ์การ,คุณครูวิลาวัลย์ ประสมกิจ
คุณครูจีรวรรณ วิเศษ,คุณครูพรพิมล อินทรักษ์,คุณครูศุภวรรณ ไพพงศ์
คุณครูกัลยา กะสิรักษฺ,คุณครูวิไลวรรณ ถิ่นทับปุด,คุณครูมะลิ จงไกรจักร
คุณครูปราณี ฉันทวิชานนท์,คุณครูอารมณ์ พลายสิน
คุณครูสุนทร พลายสิน,คุณครูสมศักดิ์ ผลากิจ,คุณครูสุเมธ ศรีศักดิ์
คุณครูจุรีย์ หนูสุวรรณ,คุณครูชูศรี สิทธิศิลป์,คุณครูวัลลดา คงสามารถวัฒนา
คุณครูอมร ภู่อมร,คุณครูอรัญญรัตน์ ยมโดย,คุณครูสุพิศ ชูร่วง
คุณครูภิษณี ณ สงขลา,คุณครูวิมลรัตน์ แสงขวัญ,คุณครูจันทิรา จันทวี
คุณครูชวานี ผลากิจและคุณครูวาสนา สองเมือง
คณะครูโรงเรียนวัดนิโครธาราม
ได้ร่วมใจกัน ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะครูโรงเรียนวัดนิโครธาราม
ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติเป็นข้าราชการที่ดี
ตามรอบพระยุคลบาทจะยึดมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของชาติ ให้แก่แผ่นดิน
โดยยึดมั่นในหลักธรรมและความถูกต้องตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
คุณครูสมศักดิ์ ผลากิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม

ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
พูดจริงทำจริง,ยึดมั่นในคำสอนของพ่อ(นายเต็ก ธนการ)ที่ว่า "ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน",เชื่อมั่นในกฏแห่งกรรม "คนทำดีต้องได้ดี..คนทำชั่วต้องได้รับผลกรรมแห่งการกระทำ",ไม่ชอบการโกหกและการลักขโมย