วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

การประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่ายและการประชุมผู้ปกครอง

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ท่านผู้อำนวยการเชิญคณะครูเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ
โดยเฉพาะเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติบัติงานของคุณครู,การวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
การจัดสรรงบประมาณและอื่นๆ
การประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
ผู้แทนนักเรียน : เด็กหญิงวิรัญญา วงศ์สวัสดิ์,เด็กหญิงภัทรวรินทร์ คงรักษา,เด็กหญิงอาทิตยา ทองนิ่ม
ผู้แทนครู : คุณครูวิไลวรรณ ถิ่นทับปุด,คุณครูปราณี ฉันทวิชานนท์,คุณครูสุพิศ ชูร่วง
ผู้แทนผู้ปกครอง : คุณยงยุทธ ภู่ทอง,คุณธันยาพร สมัครกิจ,คุณปัทมา ทองนิ่ม
ผู้แทนชุมชน : คุณวนิดา เทียนทอง,คุณสุนีย์ เพ็ชรพันธ์,คุณอถทุมพร แสงเหมือนเพชร
คุณยงยุทธ ภู่ทอง ได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
คุณครูสุพิศ ชูร่วง ได้รับเลือกเป็นเลขานุการ คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
คุณครูสมศักดิ์ ผลากิจ
ผู้อำนวยการโงเรียนวัดนิโครธาราม
หน่วยบริการน้ำแก้กระหาย ไม่มีขนมด้วยหรือครับ หิวแย่เลย จริงๆนะ
หากนับโดยรวมแล้ว ผู้ปกครองมาประชุมประมาณ ๔๐๐ คน
ฝ่ายรับรายงานตัว
ตุฯตนูสุพรรณี อาวุธเพ็ชรและคุณครูชูศรี สิทธิศิลป์
ฝ่ายวิชาการ คุณครูพรพิมล อินทรักษ์,คุณครูวิไลวรรณ ถิ่นทับปุด,คุณครูวัลลดา คงสามารถวัฒนา
คุณครูวิไลวรรณ ถิ่นทับปุด
กำลังประชุมผู้ปกครองรักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ภาพสุดท้ายของวันนี้ คือการเก็บกวาด ซึ่งต้องตกเป็นหน้าที่ของหนูๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
พูดจริงทำจริง,ยึดมั่นในคำสอนของพ่อ(นายเต็ก ธนการ)ที่ว่า "ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน",เชื่อมั่นในกฏแห่งกรรม "คนทำดีต้องได้ดี..คนทำชั่วต้องได้รับผลกรรมแห่งการกระทำ",ไม่ชอบการโกหกและการลักขโมย